Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

در حاشیه هفدهمين سالگرد رحلت امام خمينی

/ 1 نظر / 20 بازدید
ژوليس سزار

می گویند زمان قاتل خاطره هاست ! می گویند اگر از عشق سراغی نگیری گرد و غبار فراموشی آینه دلت را می گیرد ! می گویند چشمها هم به رو روی یار اگر باز نباشند دروغ می گویند و خطا می کنند و سراب را رصد می نمایند ...چه ها که نمی گویند این اهالی عقل ! اما من ژولیس سزار امپراطور سرزمین آبهای همیشه می گویم : که چه هراسی از این زمان قاتل ...هر که یکبار به سرزمینم در آمد و مشامش به عطر عاشقانه هایم آشنا ..نه با چشم که با دل زخم خورده اش هر چند یکبار اگر چه دیر آهی را برایم بدرقه می کند و زمزمه یادش به خیر را نثارم ! من می گویم چون دوستت می دارم عمیق و وسیع تو نیز دوستم داری هرچند کم ...هر چند خرد ...اما من ژولیس سزار...! قانعم ...قانع به همین نگاههای زود گذرت ...قانع به همین سلام ساده ات ...قانع به همین که داری میخوانی و شاید لبخندی بزنی...دوستت دارم رفیق ...باور کن ندیده دلم برایت تنگ است ...نشناخته شرمنده مهربانیت و تشنه دیدارتم ...! سرزمین آبهای همیشه آبی در انتظار قدمهای توست که برپاست ! امپراطور سرزمین آبهای همیشه آبی ژولیس سزار